Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ điều khiển trung tâm OBT 3000

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ micro hội nghị Bosch CCS-900

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ micro hội nghị OBT 3000

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ micro hội nghị OBT 6800

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ micro hội nghị Shure C1

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ micro hội nghị Toa TS-680

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ micro hội nghị Toa TS-780

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ micro hội nghị Toa TS-800

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Bộ Micro OBT U-4490

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Hệ thống âm thanh hội thảo OBT 6000

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Hệ thống âm thanh hội thảo OBT 8700

Hệ Thống Âm Thanh Hội Thảo

Micro chủ tịch OBT 3000A